(0)
(0)

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Elzenweg 37 te (5144 MB) Waalwijk, alsmede van alle aan Studion B.V. gelieerde ondernemingen;
 2. Koper: koper en/of opdrachtgever van Studion;
 3. Overeenkomst: de tussen Studion en Koper tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 2              
Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Studion, alsook op alle Overeenkomsten tussen Studion en Koper, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door Koper gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien dit in de Overeenkomst schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Studion waarbij voor de uitvoering door Studion derden worden ingeschakeld.
 3. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3              
Tot stand komen van Overeenkomsten

 1. Elk aanbod, in welke vorm dan ook door Studion gedaan, is steeds in elk opzicht vrijblijvend en kan binnen vijf werkdagen, na acceptatie door Koper, door Studion worden herroepen. Elk aanbod vervalt nadat 30 dagen zijn verstreken na dagtekening van het aanbod en het aanbod niet ondubbelzinnig door Koper aanvaard is. Mondelinge aanbiedingen gedaan door Studion, zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Studion zijn bevestigd.
 2. Aan mogelijke typ- en/of drukfouten in aanbiedingen zijdens Studion kunnen geen rechten worden ontleend door Koper en/of derden.
 3. (Intellectuele eigendomsrechten op) merknamen, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Studion aan Koper worden c.q. zijn voorgelegd, zijn/blijven eigendom van Studion. Het is Koper verboden deze merknamen, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen aan derden te tonen met het oogmerk een aanbod/offerte te verkrijgen, te kopiëren en/of te verveelvoudigen. Indien geen opdracht wordt verstrekt door Koper dienen de door Studion overgelegde bescheiden binnen 7 kalenderdagen na het verzoek van Studion aan Studion te worden geretourneerd dan wel, in het geval de bescheiden van digitale aard zijn, te worden verwijderd of vernietigd, bij gebreke waarvan Koper een boete verschuldigd is van € 1.000,- per overtreding, vermeerderd met € 500,- per dag, tot een maximum van € 20.000,-, onverminderd het recht van Studion om in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW, naast de boeten volledige schadevergoeding te eisen.
 4. Elke aanvaarding door Studion van een door Koper verstrekte opdracht geschiedt schriftelijk, zodat bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding geen Overeenkomst tot stand komt, behoudens de situatie dat ten gevolge van een storende omstandigheid Koper de schriftelijke aanvaarding niet heeft ontvangen, dan wel Studion feitelijk aanvang heeft genomen met de door Koper verstrekte opdracht en dit voor Koper kenbaar is c.q. behoorde te zijn.
 5. Bij verkoop uit de magazijnvoorraad kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden.
 6. Indien de producten en/of diensten worden geleverd bij overeenkomst van huur, dan zal daartoe afzonderlijk een akte van huur, met daarin vermeld de huurprijs alsmede het plan van betaling der huurpenningen en de bedingen betreffende voorbehoud  worden opgemaakt. Voor het overige zijn daarop de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 4               
Levering, gebreken en klachten, verbod op export

 1. Levering vindt plaats op een door Koper aangegeven locatie. Het risico van het product en het gebruik daarvan gaat over op het moment dat Studion deze ter beschikking stelt aan Koper.
 2. Weigert koper de te bestemder plaats en te bestemder tijd aangeboden producten of aangeboden diensten in ontvangst te nemen dan worden de producten geacht afgeleverd te zijn en de diensten geacht verricht te zijn op het moment van aanbieding en is koper de prijs en de kosten als bedoeld onder 10 op dat tijdstip verschuldigd, alsmede is koper verplicht de door Studion ten gevolge van de weigering van koper ontstane schade en extra kosten te vergoeden. In het geval als bedoeld onder dit lid 2 worden de producten en diensten, behoudens tegenbewijs van de koper, geacht de overeengekomen hoeveelheid en kwaliteit te hebben.
 3. Koper is verplicht bij aflevering te controleren of de afgele­verde producten die hoeveelheid en kwaliteit hebben, die koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, bij gebreke waarvan de producten geacht worden deze hoeveelheid en kwaliteit te hebben. Geconsta­teerde afwijkingen in hoeveelheid of kwaliteit dient koper per omgaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering en bij zogenaamde verborgen gebreken, binnen 8 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn, schriftelijk aan verkoper mede te delen. Voor het verrichten van diensten is het in dit punt bepaalde van overeenkomstige toepassing. Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door Studion niet in behandeling genomen.
 4. Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen en niet als fatale termijnen. Vertraging in de levering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft Koper geen recht op opschorting van zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, ontbinding en/of vernietiging van de Overeenkomst, alsmede geen recht op schadevergoeding.
 5. Levering geschiedt op kosten van Koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 6. Het transport, waaronder begrepen laden en lossen, heeft plaats voor risico van Koper, ook indien producten franco zijn verkocht.
 7. Het risico van de zaak is voor Koper vanaf het moment van levering van de zaak en, indien Koper geen medewerking verleent aan de levering, vanaf het moment dat levering is geweigerd.
 8. Koper kan op een gebrek in de levering van een zaak geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen acht (8) kalenderdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Studion geklaagd.
 9. De verplichting tot betaling van de facturen door Koper wordt door het indienen van (een) klacht(en) niet opgeschort.
 10. Koper is niet gerechtigd producten zonder schriftelijke toestemming van Studion te exporten buiten het land waar de goederen door Studion zijn geleverd.​

Artikel 5     
Montage en uitvoering dienst overige tot stand te brengen Werk(en)

 1. Indien Studion door koper verzocht wordt zorg te dragen voor montage van producten(en) en of opdracht wordt verstrekt tot het uitvoeren van een dienst, dan wel het tot stand brengen van enig ander Werk, dan zal Studion zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Studion opgedragen taak mag worden verwacht.
 2. Studion en koper dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op de goede uitvoering van de Overeenkomst op de hoogte moet zijn. Koper staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de door hem/haar of op zijn/haar verzoek door een derde aan Studion ter beschikking gestelde gegevens en werkplek.
 3. De kosten voor gas, water en elektriciteit op de werkplek zijn immer voor rekening van  koper.
 4. Indien voor het verrichten van diensten een termijn is afgesproken en vervolgens tussen Studion en koper nadere afspraken worden gemaakt die van invloed zijn op de uitvoeringsduur, zal daarbij tevens door Studion een nieuwe termijn worden vastgesteld.
 5. De door Studion en koper overeengekomen termijnen met betrekking tot de door Studion te verrichten werkzaamheden en te leveren zaken zijn slechts indicatief en nimmer bedoeld als een verval- of fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 6. Koper zal Studion, waaronder tevens wordt begrepen door Studion ingeschakelde derden, steeds de gelegenheid geven om het werk naar behoren uit te voeren, waaronder het aanleveren van door Studion gevraagde informatie en het zorg dragen voor een veilige werkomgeving.
 7. Studion heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Studion is niet gerechtigd zelf of door derden werkzaamheden te laten uitvoeren, die behoren of zouden kunnen behoren tot de opdracht aan Studion.
 8. Wordt de uitvoering van het werk tijdelijk onmogelijk gemaakt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd niet langer bereikbaar, beschikbaar of geschikt is, dan worden de daartoe door Studion gemaakte kosten vergoed, waaronder begrepen het uurloon van de reeds ingeplande werklieden.

Artikel 6               
Prijs en betaling

 1. De door Studion gehanteerde prijzen c.q. tarieven voor zowel de tot stand te brengen werken alsmede het leveren van producten (verkoopprijs) zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Studion is gerechtigd de overeengekomen koopprijs eenzijdig te wijzigen, indien deze wijziging het gevolg is van bepaalde kostenbepalende factoren, van welke aard dan ook, die bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren en indien deze factoren niet toerekenbaar zijn aan Studion.
 3. Studion factureert aan Koper vooraf, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Studion stuurt de  factuur binnen zo een kort mogelijke termijn na de order van de zaak aan Koper, tenzij partijen andere betaalafspraken zijn overeengekomen.
 4. Betaling dient te geschieden in euro’s binnen de op de factuur vermelde termijn op een door Studion aangewezen bankrekeningnummer.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten een betalingsverplichting niet op. Koper is niet gerechtigd door hem/haar verschuldigde bedragen aan Studion te verrekenen met (mogelijke) vorderingen van Koper op Studion.
 6. Indien facturen binnen deze termijn niet worden voldaan, is Studion gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% over het openstaande factuurbedrag per maand, waarbij een deel van een maand voor de rente heeft de gelden als een gehele maand. 
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper, of indien Koper anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over van diens vermogen verliest, zijn de vorderingen van Studion op Koper onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien vóór de levering of uitvoering bij Studion twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Koper, is Studion bevoegd de Overeenkomst te ontbinden door enkele mededeling daarvan aan Koper, zonder enig bedrag aan schadevergoeding verschuldigd te zijn, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat zekerheid wordt gesteld.
 9. Studion is gerechtigd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals genoemd in artikel 8 lid 5 van deze algemene voorwaarden en zolang de betaling van de factuur niet is geschied.
 10. Indien Studion door niet betaling van Koper gedwongen wordt maatregelen te nemen, teneinde alsnog betaling te bewerkstelligen, zijn de daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van het achterstallige factuurbedrag, vermeerderd met wettelijke (handels)rente, waarbij als minimum van € 500,- geldt.
 11. Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens ter betaling van de reeds verschenen rente en tenslotte ter betaling van de hoofd­som en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door Koper andere aanwijzingen worden gegeven.
 12. Wordt de uitvoering van de overeengekomen prestatie onmogelijk, doordat de zaak waarop of waaraan de prestatie moet worden uitgevoerd, tenietgaat of verloren raakt, dan wel Studion anderszins niet meer de gelegenheid kan worden geboden het werk tot stand te brengen, is Studion gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grond van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten.

Artikel 7               
Aansprakelijkheid

 1. Studion is enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in geleverde prestatie, indien dit gebrek uiterlijk binnen acht (8) kalenderdagen na (op)levering is gemeld door Koper aan Studion en pas nadat aan Studion een mogelijkheid en termijn tot herstel is geboden, binnen welke termijn Studion niet tot herstel is overgegaan. Na acht (8) dagen na (op)levering is Studion niet langer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de geleverde prestatie.
 2. Studion is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel de ingebruikneming van het werk, tenzij er sprake is van opzet op bewuste roekeloosheid zijdens Studion.
 3. Voor zover Studion aansprakelijk is voor schade, dan betreft dit enkel directe schade en is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Studion te verstrekken uitkering.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Studion is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
 6. Studion is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de door Koper verstrekte informatie.

Artikel 8               
Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Studion geleverde zaken blijven (uitsluitend) in eigendom van Studion tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Studion op Koper uit hoofde van tussen partijen gesloten Overeenkomst (en/of overige overeenkomsten), alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Koper van deze of andere overeenkomst(en) zijn voldaan, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Koper gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die de zaak voor Studion houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe op eerste verzoek alle medewerking te verschaffen.
 3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Studion mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Studion hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. Koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Studion ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

Artikel 9              
Overmacht

 1. Studion is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Studion geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studion niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen door (onder)aannemers of personeel van Studion worden daaronder begrepen.
 3. Zodra het voor Studion blijvend onmogelijk is zijn verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmacht situatie, of zodra de overmacht situatie langer dan zes weken aanhoudt of zal aanhouden, heeft iedere partij het recht de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen, zonder dat de andere partij schadevergoeding is verschuldigd.
 4. Voor zover Studion ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, is Studion gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10            
Einde van de Overeenkomst

 1. Studion kan de Overeenkomst met Koper met onmiddellijke ingang ontbinden, onverminderd de overige rechten van Studion op grond van wettelijke bepalingen, indien:
  1. Koper is opgehouden te bestaan of ontbonden, in een andere rechtsvorm is omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst is;
  2. het bedrijf van Koper is beëindigd of de onderneming van Koper is overgedragen aan een derde;
  3. op één of meerdere aandelen van Koper in het kapitaal van een vennootschap enig beperkt recht of beslag komt te rusten en dat recht of beslag wordt niet binnen 30 (dertig) dagen opgeheven;
  4. Koper in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door ondercuratelestelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, of Koper buiten faillissement of schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
  5. Koper tekortgeschoten is in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst, nadat Studion hem/haar in gebreke heeft gesteld en ook na ommekomst van een redelijke (herstel)termijn, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Studion nakoming verlangt;
  6. na het sluiten van de Overeenkomst Studion ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
  7. Koper overlijdt.

Artikel 11            
Intellectuele eigendomsrechten

 1. Studion behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet uitsluitend de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen, programmatuur en dergelijke. Koper, waaronder haar werknemers en alle aan haar gelieerde personen, is niet gerechtigd deze zaken te gebruiken, kopiëren, verveelvoudigen en/of openbaar maken, tenzij Studion hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 2. Voor zover partijen niet anders schriftelijk overeenkomen, komt het intellectuele en industriële eigendom van alle in het kader van de Overeenkomst tot stand te brengen c.q. gebrachte zaken/ideeën toe aan Studion.
 3. Bij overtreding van een van de in dit artikel genoemde ge-/verboden is Koper een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 2.000,- per dag (of dagdeel), met een maximum van € 50.000,-, onverminderd het recht voor Studion om in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW, naast de boete, volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12           
Vrijwaring

 1. Koper vrijwaart Studion voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Studion toerekenbaar is.
 2. Indien Studion uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper gehouden Studion, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Studion zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Koper.

Artikel 13           
Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op Overeenkomsten welke Studion sluit met Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten, welke Studion sluit met Koper of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch worden beslecht.
 4. Afgezien van hetgeen onder artikel 15 lid 1 en lid 2 van deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt Studion zich het recht voor om Koper te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van Koper.

Waalwijk, februari 2016